Zoeken


Prijsklasse:

Website disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
 
De Hoekstra Makelaardij-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Hoekstra Makelaardij liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Hoekstra Makelaardij. Hoekstra Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Hoekstra Makelaardij geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Hoekstra Makelaardij aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Hoekstra Makelaardij vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Hoekstra Makelaardij, en Hoekstra Makelaardij geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Hoekstra Makelaardij.
 
Tevens is Hoekstra Makelaardij niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Hoekstra Makelaardij die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Hoekstra Makelaardij in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
Contact over onze website
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar:
info@hoekstra-urk.nl